Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy"

KRUS zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy".

Prace w szkole zbieramy w świetlicy nr 3 do 22 marca 2024 :)

Oto wyciąg z regulaminu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
b) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci etapu centralnego poprzednich edycji
konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I do III i wyróżnieniami.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna
prawnego) na udział dziecka w konkursie;
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez organizatora i współorganizatorów pracy
konkursowej lub jej wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika konkursu za
pośrednictwem dowolnego medium (np. Internet, druk).

Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, zwanej
dalej pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A-3, w dowolnej technice,
obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym
popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów
trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.
Pracy nie należy oprawiać.
3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu.
4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem lub
dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw
innych osób.

Zapraszamy!