Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Słowem malowane"

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Słowem malowane".  Prace zbieramy w świetlicy nr 3 w budynku B do dnia 10 kwietnia 2024.

 

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

SŁOWEM MALOWANE”

§ 1 Postanowienia ogólne - organizator

 1. Organizatorem konkursu „SŁOWEM MALOWANE„ jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock.

§ 2 Cele konkursu

 1. Propagowanie twórczości Czesława Miłosza wśród dzieci i młodzieży z okazji 20. rocznicy śmierci i 113. rocznicy urodzin Czesława Miłosza.

 2. Popularyzacja kultury słowa.

 3. Rozbudzenie zainteresowań literackich wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 4. Pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.

 5. Kształtowanie postawy aktywnego uczestnika odbioru kultury.

§ 3 Temat konkursu

 1. Tematem konkursu ”SŁOWEM MALOWANE” jest malarska interpretacja jednego z wierszy Czesława Miłosza pt.” Przypowieść o maku”

 

Na ziarnku maku stoi mały dom,

Pieski szczekają na księżyc makowy

I nigdy jeszcze tym makowym psom,

Że jest świat większy, nie przyszło do głowy.

 

Ziemia to ziarnko naprawdę nie więcej,

A inne ziarnka planety i gwiazdy.

A choć ich będzie chyba sto tysięcy,

Domek z ogrodem może stać na każdej.

 

Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie,

Dzieci biegają i mak się kołysze.

A wieczorami, o księżyca wschodzie

Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej.

 1. § 3 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat . Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, oraz domów kultury.

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny, może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany.

 3. Prace będą oceniane w kategoriach:

 1. I grupa wiekowa: 7-10 lat

 2. II grupa wiekowa: 11-14 lat

 3. III grupa: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 1. Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą ocenianie.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 3. Technika wykonania prac: malarstwo, pastel, rysunek, grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac wyklejanych ziarnem, kulkami z bibuły, plasteliny, wykorzystujące materiały sypkie i nietrwałe) i inne techniki płaskie.

 4. Format prac : A4, A3. Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie.

 5. Na odwrocie każdej pracy, należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Prace bez metryki i oświadczenia nie będą oceniane.

 6. Prosimy nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.

 7. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku

ul. Kossobudzkiego 7

09-400 Płock

Z dopiskiem „ SŁOWEM MALOWANE”

 1. Termin składania lub nadsyłania prac do 22.04.2024 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 2. Prace nie mogą być przygotowane przed ogłoszeniem konkursu i wcześniej publikowane.

§ 4 Kryteria oceny prac

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, dokona oceny wszystkich nadesłanych prac pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu według kryteriów:

 1. pomysłowość i oryginalność pracy,

 2. związek pracy z tematyką,

 3. jakość i estetyka wykonania,

 4. samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna nie podlega odwołaniu.

§ 5 Nagrody

 1. Laureaci zostaną wybrani w trzech kategoriach. Jury przyzna nagrody dla I, II i III miejsca.

 2. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane pocztą. Nagrody i dyplomy przesyłamy na koszt uczestnika.

 3. Nagrody nie podlegają wymianie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w wypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizację konkursu.

 3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu: pani Monika Jabłońska, tel. 511 517 458

 4. Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatora. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

 5. Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://www.sp3plock.pl/

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.05.2024 r. i zamieszczone na stronie internetowej szkoły: https://www.sp3plock.pl/

 7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

§ 7 Prawa autorskie

 1. W przypadku, gdyby praca konkursowa miała charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2509), to znaczy byłby przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nie wyłącznej licencji (zarówno w odniesieniu do całości jak i poszczególnych części utworu), z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w tym w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://www.sp3plock.pl/- wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

 2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczanie lub najem egzemplarzy;

 3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

 4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych, wprowadzenie do pamięci komputera, sieci internet;

 5. w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

 6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

 1. Uczestnik oświadcza, iż twórcy utworu zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie na potrzeby Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

 2. Uczestnik przesyłając pracę konkursową do Konkursu oświadcza, iż posiada prawa do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji stosownie do postanowień ust 1 i 2 powyżej.