Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie jest realizowane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325), obowiązującego od dnia 1 września 2019r.

Doradztwo zawodowe obejmuje wszystkich uczniów od oddziałów przedszkolnych do klas ósmych. 

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie.

Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko danej osoby. 

Na etapie edukacji przedszkolnej preorientacja zawodowa polega na zapoznaniu dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzaniu i rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień.
W klasach I-VI szkoły podstawowej jest to orientacja zawodowa, której celem jest zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
 

Wszystkie działania są nastawione na: 

 • rozwijanie zainteresowań uczniów, wzmacnianie wiary we własne siły, 

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy,

 • poznawanie pracy w wybranych zawodach, szczególnie z najbliższego otoczenia, 

 • budzenie zainteresowań uczniów różnorodną działalnością zawodową ludzi, określanie jakie cechy musi posiadać przedstawiciel danego zawodu, 

 • rozwijanie zdolności manualnych, wyrabianie nawyków systematyczności i obowiązkowości w szkole, zachęcanie do pracy w zespole, 

 • kształtowanie wyobrażeń i życzeń zawodowych. 

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia w szkole podstawowej dla uczniów klas VII i VIII prowadzone są zajęcia w formie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego. W nasze szkole w tym roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII prowadzi pani Joanna Dudek. Każda klasa w ciągu roku szkolnego ma 10 godzin zajęć lekcyjnych z zakresu doradztwa.  

Głównym celem tych zajęć jest: 

 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,

 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności,

 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych,
 • zapoznanie ze możliwościami dalszego kształcenia w naszym systemie edukacyjnym,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy.

Wszystkie działania zaplanowane na bieżący rok szkolny są opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.

Nadrzędnym celem jest wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat. 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych będą udostępniane w tym miejscu (zakładka Doradztwo zawodowe). 

Artykuły